Български English Руский

Информация

Търсене по код

код:

Търсене в 5219 оферти

Обява:

Регион:

Тип:

Цена:
-


По ключови думи

Въведете ключови думи:

Информационен бюлетин

Приятели

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Europe Real Estate Directory
Аренда квартир
Имоти от topimoti.bg

partner

ПОЛЕЗНО

1. Нотариални такси
2. Право на собственост
3. Видове нотариални актове
4. Оценка на имот
5. Промяна на статута на земеделска земя
6. Жилищно кредитиране
7. Имуществени застраховки
8. Нотариуси
9. Въпроси и отговори

Нотариални такси:

I.Обикновени нотариални такси

1. За извършване:

a) на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни протоколи, за приемане на саморъчни завешания, на документи и книжа без определен материален интерес 15.00 лв. 

б) на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд и на договори за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд 10.00 лв.


2. За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа 6.00 лв. 

*Забележка: Таксата по т.2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано при нотариуса, се събира заедно с таксата по т.1. 


3. За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи 6.00 лв.

*Забележка: Таксата по т.3 се събира и за връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл.41-52 от Гражданския процесуален кодекс. Когато връчването се извършва служебно по силата на закон, събира се половината от таксата по т.3. 


4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – върху първия екземпляр.:

а) за първата страница 3.00 лв. 

б) за всяка следваща страница 1.00 лв. а останалите екземпляри се таксуват като преписи 


5. За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес

а) за първия подпис 3.00 лв.

б) за всеки следващ подпис 1.00 лв.

*Забележка: Таксата по т.5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно


6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа: 

а) за първата страница 2.00 лв.

б) за всяка следваща страница 1.00 лв.


7. За даване на справки по нотариалните книги и регистри:

а) за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице 1.00 лв. 

б) за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице 5.00 лв. 


II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

8. За извършване на нотариален акт извън посочените в т.1 се събира такса по следната таблица: 

Удостоверяван материален интерес

До 100 лв  15 лв 
От 101 до 1 000 лв  15 + 1.5 на сто за горницата над 100 
От 1 001 до 10 000 лв  28.50 + 1 на сто за горницата над 1 000 
От 10 001 до 50 000 лв  118.50 + 0.5 на сто за горницата над 10 000 
От 50 001 до 100 000 лв  318.50 + 0.2 на сто за горницата над 50 000 
Над 100 000 лв.  418 + 0.1 на сто за горницата над 100 000, но не повече от 3 000 


9. За извършване на нотариално завещание, при издаване на препис от обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т.8. 


10. За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т.8

*Забележка: Таксата по т.9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т.6, като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т.6. 


11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т.8.

*Забележка: Таксата по т.8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща.


12. За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми, молби за вписване на законна ипотека, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира половината от таксата по т.10, но не по-малко от 15 лв.


13. За управление на имущество – върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката: за всеки месец - 20 на сто но не-малко от - 20 лв. 


III. Нотариални такси според израсходваното време (лв/час)

14. За устен правен съвет или консултация - 3 лв


15. За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните - 6 лв. 

*Забележка: Таксите по т.14, 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време. 


IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

17. За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира таксата по т.1 15 лв. 

*Забележка: Таксата по т.17 за изготвяне на проект на акт за отмяна на завещание и на констативен протокол се събира само когато самият акт или констативен протокол не бъде издаден в същия ден. Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде издаден от същия нотариус, такса по т.1 не се събира. 


18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т.3. - 6 лв.


19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т.4. 


20. За изготвяне:

а) на проект на нотариален акт извън посочените в т.1 се събира таксата по т.8;

б) на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т.9.

*Забележка: Таксата по т.20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия, извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т.9 не се събира. 


21. За изготвяне на проект на документ по т.12 се събира таксата по т.12.


22. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т.17-21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата,съответно само разликата, когато има такава.

*Забележка: Таксите по т.17-21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус. 


V. Допълнителна нотариална такса

23. За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработна време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:

а) извън нотариалната кантора в работно време - 25 на сто 

б) в нотариалната кантора в неработно време - 25 на сто

в) извън нотариалната кантора в неработно време - 50 на сто


Право на собственост

Видове документи, удостоверяващи правото на собственост върху недвижими имоти.

За да бъде извършена сделка е необходимо на първо место да бъде установено правото на собственост на лицето, а това става с документи. Съществуват документи със самостотятелна доказателствена сила, т.е. представянето на които е достатъчно за да легитимира лицето като собственик на недвижимия имот.Това са

А/ Нотариални актове, удостоверяващи право на собственост върху недвижим имот или вещно право върху такъв имот, издадени по реда на чл.483 от ГПК – констативни нотариални актове

Б/ Нотариални актове, удостоверяващи право на собственост върху недвижими имоти, придобити по давност. Давността е институт на гражданското право и означава изтичане в полза на владетеля на един имот на определен от ЗС срок, който е годен да го направи собственик, ако знае, че имота няма друг собственик. Актовете се издават въз основа на постановлението, с което праводателят е признат за собственик по давност.

В/ НА за признаване на право на собственост или друго вещно право, чието издаване е предвидено в отделни нормативни актове. Примери – НА издавани по реда на ЗУТ, актове за придадени по регулация места, за дадени в обезщетение недвижими имоти, срещу отчуждени недвижими имоти, по правилника на ЖСК, по Закона за трудовата поземлена собственост.

Г/ НА, удостоверяващи правни сделки за прехвърляне на право на собственост:продажба, дарение, замяна и др. Те се вписват в имотния регистър по силата на чл.112 б”а” от ЗС.

Д/ Тапии, издавани до Освобождението на България главно за земите мюлк / покрити недвижими имоти/.

Е/ Владала, Крепостни актове, оформящи сделки, извършени с частни продавателни актове или издавани въз основа на общинско удостоверение по Закона за замяна на турските документи за право на собственост с крепостни актове от 01.02.1892 год.

Ж/ Актове за поземлена собственост, издавани на основание чл.46 от ЗТПС. В тези актове има определени срокове, до изтичането на който имотите, за които е издаден актът, не могат да бъдат продавани и обременявани с тежести.

З/ Съдебни решения, с които се обявяват за окночателни предварителни договори за покупка на недвижими имоти по чл.19 от ЗЗД, съответно вписани в книгите за вписване.

И/ Решения на комисията за замяна на имоти, оставени в Северна Добруджа / Известие, бр.12/1951 год./

К/ Постановления на съдебен изпълнител по изпълнителни дела на имоти, възложени на публична продан, отново вписани в книгите за вписванията.

Л/ Договори за продажба на жилища, строени от инвеститори при бившите народни съвети по чл.117 от ЗТСУ /отм./

М/ Протоколи, постановления, решения и др. административни актове с дадена от законодателя доказателствена сила на НА. При тях нотариалната форма не е необходима /чл.18 от ЗС/. Тези документи за собственост са предвидени в специалните закони. Пример – продажба на Общински жилища, Решение на Общински съвет за даден имот като обезщетение за имот, отчужден за жилищно строителство, Решение на съда за изкупуване дела на съсобствениците, когато нямат право да извършват строеж, от другите съсобственици, които ще строят.

Н/ При правоприемство по закон праводател, който черпи правата си от своя наследодател, освен документа за правото на собственост на на своя наследодател, представя и акт за смъртта му и удостоверение за неговите наследници.

О/ При отказ от наследство или неприемане на наследство, установено по съдебен ред се представя удостоверение за извършения отказ, че наследството не е прието. Удостоверението за отказа се издава от Районния съд, където е вписан отказът, а решението – от съда издал решението.

П/ Наследник или трето лице, които се позовават на покупка на наследствени права, трябва да представят и договора за покупка на правата, надлежно вписан в книгите за вписванията.

Р/ когато наследството е поделено между наследниците, представя се и документът за извършената делба на имота, договор за доброволна делба с удостоверение за наследниците, за да се провери участието на всички наследници в сключване на делбения договор, съдебна спогодба за делба, съдебен разделителен протокол, влязъл в законна сила, съдебно решение за поставяне в дял на един от наследниците на неподеляемо жилище по реда на чл.288 от ГПК, всички надлежно вписани. В тези случаи нотариусът проверява въз основа на ЗНаследството какъв е делът на всеки един от наследниците.

С/ Завещанията нямат самостоятелен прехвърлителен характер и винаги следва да бъдат придружени с документ за собственост на завещателя. Представя се и акт за смърт на завещателя и удостоверение за наследници.Нотариално производство

Представителна власт в нотариалното производство.

Законно представителство имат родителите спрямо малолетните деца, настойниците спрямо поставените под пълно запрещение и особен представител, назначен от съда.Документи за установяване на тези обстоятелства – акт за раждане, удостоверение за качеството настойник, издадено от общински съвет, където е учредено настойничеството и определение от съда за назначаване на особен представител.

Родителят на непълнолетния и попечителят на ограничено запретения не са законни представители, те само одобряват личните им действия, защото се грижат за техните интереси.

Има и представителство по пълномощие – само за дееспособни лица. Всяко пълномощно е конкретно изготвено, тъй като за всеки конкретен случай се проверява обемът на представителната власт и правата, които се делегират. При изготвяне на пълномощни е неправилно да се употребяват изразите “да отчуждава” и “да прехвърля”. Те обхващат всякакъв вид възмездни и безвъзмездни сделки и могат да доведат до съществени грешки при тълкуване на волята на упълномощителя. Изрично се уговаря и правото на преупълномощаване.

Ако има упълномощаване на няколко лица, без да е упоменато, че те могат да действат заедно и поотделно, те са длъжни да действат заедно.


Видове нотариални актове

Видове нотариални актове


НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

1.Някои основни изисквания
Към момента на сключването на договора вещта следва да е налице и да не е погинала, затова се прави оглед. Страни по договора могат да бъдат всички граждани, освен: Лицата, които по закон или по назначение управляват или пазят чуждо имущество относно закупуването на това имущество. Длъжностни лица относно имоти, които по служебен път им е възложено да продават. При тези сделки прехвърлителят може да запази за себе си правото на ползване, обитаване и преминаване върху имота, като прехвърли голата собственост. Заплащането на цената е следващ съществен елемент от сделката – тя може да бъде в пари или в задължение за издръжка и гледане. Задължително в акта се описва начина по който става плащането – в брой, по банков път, наведнъж или на части, от трето лице.

2.Продажба на идеална част от недвижим имот Известно е, че първо следва да бъде извършена процедура по чл.33 от ЗС – продавачът да предложи на другите съсобственици да изкупят неговия дял при същите условия и цени, каквито предлага на купувача.Документи за установяване на това действие:
- нотариална покана до съсобственика с предложение за изкупуване, съдържаща горните реквизити
- декларация на съсобственика, удостоверяваща неговото съгласие за изкупуване. Декларация от продавача, че няма други съсобственици.

Ако имотът не е съсобствен, но от него се продава идеална част за първи път, то продавачът подписва декларация, че в имота няма други съсобственици. Съсобствениците с неизвестен адрес се канят чрез “Държавен вестник” по реда на чл.50 от ГПК.

Разпоредбата на чл.33 от ЗС не се прилага, когато се продават самостоятелни обекти, например апартамент от етажна собственост, самостоятелна сграда в общ парцел. Общността върху земята не прави общи и сградите, които са построени в парцела, когато те принадлежат на отделни собственици. Чл. 33 не се прилага и при сключване на Договори за Дарение, Замяна, Прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане и продажба на наследствени права, в които има недвижими имоти.


НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА ЗАМЯНА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТ

Важат всички правила за продажбата. Могат да се заменят както реални,така и идеални части от тях.


НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Дарението може да бъде без каквито и да е условия, а може и да се извърши с модалитети - тежести. Например дарява се имот, като се задължава дареният да построи в него стая за живеене на дарителя или при условие дареният да поеме солидарно с дарителя изплащането на ипотеката върху имота. Всички физически и юридически лица имат право да придобиват дял. Малолетният и напълно недееспособният участват в договора чрез законните си представители. Непълнолетните и ограничено недееспособните приемат дарението със съгласието на родителите или попечителите. Не могат да даряват нито лично, нито чрез законните си представители напълно недееспособните, както и ограничено дееспособните, освен при очевидна полза за тях и то с разрешение на районния съд.


НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ЧУЖДО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

Учредяването и прехвърлянето на вещни права върху чужд имот включва три вида права: право на строеж върху постройката, право на собственост върху земята и вещно право на строеж. Без учредяване на вещно право на строеж върху чужд имот, не може да възникне отделно право на собственост върху сградата. След учредяването му правото на строеж следва недвижимия имот при всякакви разпоредителни сделки с него.Върху имоти, находящи се извън регулация не може да се учредява право на строеж.

- Способи:чрез продажба, чрез дарение, с административен акт Разновидности на правото на продажба на право на строеж – на несъществуваща и на съществуваща постройка. В договора за учредяване следва да се определи точно размерът и обемът на постройката, която ще се строи. Правото на строеж може да се учреди и срещу извършване на строеж със средства на приобретателя за сметка на учредителя. При учредяване на право на строеж за надстройка не трябва да се прехвърлят и идеални части от общите части на сградата, тъй като при не упражняването на правото на строеж ще остане собственик на идеални части, които не могат да бъдат предмет на самостоятелно прехвърляне. Следващите се идеални части от новия строеж ще се получат по пътя на разпределението на частите. Право на строеж може да се придобие и по давност – ако имаш постройка върху чужд имот / изключва се държавна и общинска собственост/ Ако в продължение на 5 години не се упражни горното право, то се погасява по давност.


НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Учредява се върху реално определени недвижими имоти и не може да се прехвърля.


НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СИО.

Семейният кодекс изключва от СИО недвижимите и движими вещи и права, придобити преди сключването на брака, както и такива вещи и права, придобити през време на брака ПО НАСЛЕДСТВО И ДАРЕНИЕ. В нотариалния акт се сочат родствените връзки между страните и това, че имотът е СИО. Пр……продава следният недвижим имот, придобит по време на брака. Нотариалният акт, ако документът за собственост е на името на единия от съпрузите, може да бъде съставен по 2 начина: на …..се явиха Т.Н.Р. и съпругата му и Т.Н.Р. продава лично и със съгласието на съпругата си, дадено в нотариално заверена декларация или пълномощно.


НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРАВО НА СОБЕСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРИДОБИТИ ПО ПРАВОПРИЕМСТВО.

А./ Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство

Б./ Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по завещание.

В./ Нотариален акт по правоприемство на основание съдебно решение за обявяване на предварителен договор за окончателен по реда на чл.19 от ЗЗД. За допуснато изкупуване на съсобствен имот по чл.33 от ЗС. За поставяне в дял на неподеляемо жилище Постановление на съдия-изпълнителя за възлагане на недвижим имот, придобит чрез публична продан.

Г./Протокол на общински съвет за продаден държавен имот на търг

Д./Нотариални актове, издадени по ЗУТ за отчужден имот

Нотариалните актове за придадени по регулация места и за изравняване частите на собствениците на парцела се издава въз основа на обяснителна бележка и скица по искане на общината. В писмото се посочват имената на собственика на парцела към който се придават местата, площта им, границите и собственика на имота, от когото се взема придаваемото место. Посочването на името на последния е необходимо за извършване на въвода във владение, ако се налага такъв.


НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

За жилища, дадени като обезщетение на собственици на отчуждени имоти За жилища, строени върху държавна земя За жилища строени от ЖСК, групов строеж или индивидуални строители върху земя на същите.

НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

Съставят се на собственици, които нямат документи, удостоверяващи правото им на собственост, но са придобили собственост върху него по давностно владение.


Оценка на имот


Експертните оценки на недвижими имоти обикновено се използват при вземане на инвестиционни решения, покупко-продажба на имот, за получаване на кредит и определяне застрахователната стойност на дадена сграда. Трите най-често прилагани методи за оценка на недвижими имоти са: метод на разходите, метод на пазарните аналози и метод на приходите.

Метод на разходите
При този метод се изчислява колко би струвало построяването на подобна сграда по актуални цени на използваните материали и услуги. След това се начислява амортизация за периода на съществуване на сградата

Другият важен параметър е пазарната стойност на парцела, върху който е построена сградата. Тя се определя след сравнение с цената на земята в същия район от други сделки за покупко-продажба, извършени в последните няколко месеца.

Оценка на имота по метода на разходите се получава, като сбор от стойността на амортизираната сграда и пазарната стойност на парцела.

Метод на пазарните аналози
Този метод се базира на принципа на сравнението, т.е. оценяваният имот струва толкова, колкото имот със същото качество на строителството, удобства, функционалност, разположение, достъп и др. Приложим е само при наличието на информация за сделки с подобни имоти.

Метод на приходите

Основната величина, необходима за изчисляване на стойността на един имот по метода на приходите, е нормата на капитализация. Тя се определя от пазара и е индикатор за степента на развитие и ликвидност на пазара, както и за риска при инвестиция в съответния вид имоти.

В зависимост от това, дали имотът се използва от собственика, или е отдаден под наем могат да се приложат две техники - на директната капитализация и на дисконтираните парични потоци

Директна капитализация се прилага, когато се оценява имот, използван от своя собственик. Пресмятат се потенциалните годишни приходи от отдаването на имота под наем. След това се приспадат разходите, свързани с поддръжката на сградата и се получава потенциалната оперативна печалба от имота. Тази печалба се капитализира посредством нормата на капитализация за подобен вид имоти.

Дисконтираните парични потоци се използват като техника за оценяване в случаите, когато обектът на оценката е сграда, която предлага площи под наем. Обикновено се правят 10-годишни прогнози за бъдещата оперативна печалба от имота. След като се дисконтира с подходяща норма на капитализация, се получава стойността на сградата по метода на приходите.

Справедлива пазарна стойност

След като се направи оценка на имота по трите метода, оценителят трябва да изчисли справедливата пазарна стойност на имота. Това може да стане посредством избирането на стойността, получена по един от методите, или като се изчисли средната стойност от използваните методи за оценка.


Промяна на статута на земеделска земя

Промяната предназначението на земеделска земя в промишлена или за жилищно строителство се извършва по установен от Българското законодателство ред: Заявяване на инвестиционни намерения за конкретния имот в държавен вестник и регионалната преса. Становище на Районна инспекция по опазване на околната среда (РИОС). Разрешение на кмета на общината за провеждане процедурата. Акт за бракуване на трайни насаждения, ако има вписани такива в документа за собственост. Проектиране. Включва няколко проекта - Геодезия, Архитектура, ВиК, Електрически и Пътни комуникации. Становище на РИОС относно изработения проект. Одобрение на проекта от общински съвет. Заплащане на таксите регламентирани от общински съвет и обвързани с типа населено место. След приключване на процедурата имота придобива статут на урегулиран поземлен имот (УПИ). В имота може да се извършва строителство, отговарящо на одобрените проекти.


Жилищно кредитиране

Вече почти всички банки предлагат на гражданите различни кредити за покупка на недвижими имоти – жилища, къщи, вили, ателиета, гаражи; строителни парцели, предвидени за жилищно или вилно застрояване и др. Най-общо условията са следните:

Максимален размер на кредита - обикновено до 70 – 80 % от цената на сделката. Зависи най-вече от вида и състоянието на недвижимия имот и доходите на кредитоискателя.

Срочност на заема - до 20 - 25 години. Дава се възможност за гратисен период от 1-3 години по желание на клиента.

Годишен лихвен процент - варира от 7 до 15%. Зависи от обезпечението по кредита – ипотека, залог за вземане върху влог и дали доходите на кредитоискателя са обследвани или не. Някои банки отпускат на лоялните си клиенти кредити с лихвен процент, по-нисък от действащия.

Някои банки изискват документ, който удостоверява необходимостта от ползване на жилищен кредит - предварителен договор за покупко-продажба, нотариален акт с уговорено отложено плащане, заповед за продажба или др. Други банки отпускат кредити без клиента да има предвид конкретен недвижим имот. Анализират доходите на кредитоискателя и го информират за възможностите да получи кредит. След това банката дава няколко месеца за търсене и избор на имот. Най-често за обезпечение по кредита се приема ипотека на имота, предмет на закупуване. Обикновено банката сключва имуществена застраховка на имота за срока на кредита.

Кредитите за строителство, довършителни работи и подобрения често се ползват на етапи, като банките осъществяват финансов и технически контрол по целевото влагане на средствата.

За отпускане на кредит е особено важна възрастта на кредитоискателя. Повечето банки искат сборът от възрастта на кредитоискателя и срока на кредита да е под 60 - 65 години.

На договорна основа се конкретизират всички елементи на жилищния кредит, включително начин на ползване и издължаване, приетите обезпечения, санкции при нарушаване на договорните условия и други допълнителни условия.


Имуществени застраховки

Много лицензирани застрахователни компании предлагат различни имуществени застраховки. Обект на застраховане могат да бъдат недвижими (жилища, вили, офиси, стопански сгради) и движими имущества (обзавеждане, техника и уреди, стопанско имущество, машини и съоръжения и др.) на фирми, организации и граждани.

Основните рискове, които покриват са:

 • пожар и последиците от гасене на пожара;
 • природни бедствия - буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от сняг или лед, измръзване;
 • земетресение;
 • мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло;
 • аварии на ВиК;
 • палеж;
 • кражба чрез взлом;
 • злоумишлени действия на трети лица - чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи, табели и др.;
 • увреждане вследствие на удар от превозно средство;
 • свличане или срутване на земни пластове, подпочвени води;
 • увреждане от действия на морски вълни;
 • ударна/звукова вълна;
 • стачки и граждански вълнения.

Застрахователната сума обикновено се определя от Застрахования и зависи от стойността на имуществото. Цената на застраховката (застрахователната премия) се определя от Застрахователя в зависимост от вида и характера на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката.

При щета е необходимо Застрахованият в рамките на 24 часа да уведоми Застрахователя. Не трябва да предприема действия, които биха увеличили размера на щетите. Вредите се установяват чрез оглед от представители на Застрахования, Застрахователя и независим експерт.

Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната сума или съобразно лимита на отговорност. При тотални щети размерът на вредата е равен на действителната стойност на увредените имущества, но не може да надвишава застрахователната им сума. При частични щети вредата се определя в зависимост от необходимите разходи за възстановяване на имуществото във вид и състояние, в което то е било непосредствено преди събитието. Обезщетението обикновено се изплаща в срок до 15 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и определяне размера на щетите.


Нотариуси

Огнян Иванов Желев
Станимира Иванова Михайлова

Телефон:056/84 00 43
Адрес:ул. Фердинандова 5, ет. 4, стая 420
Бургас 8000

Станка Петрова Стайкова
Телефон:056/84 07 07
Факс:056/84 17 07
Адрес:ул. Хан Крум 31, партер
Бургас 8000

Николай Желев Ников
Телефон:056/81 37 58
Адрес:ул. Генерал Гурко № 11, ет. 1
Бургас 8000

Любка Сотирова Костадинова
Лалка Божилова Манева

Телефон:056/841 649
Факс:056/840 898
Адрес:ул. Христо Ботев 15
Бургас 8000

Кремена Георгиева Консулова
Телефон:056/84 04 95, 056/84 49 98
Факс:056/84 04 95
Адрес:ул. Васил Априлов 18 , ет. 1
Бургас 8000

Станка Желева Димова
Телефон:056/84 24 20
Адрес:ул. Цар Асен 27,
Бургас 8000

Иван Пеев Кожухаров
Телефон:056/83 15 00
Адрес:ул. Анушка Драгиева № 6, партер
Бургас 8000

Милена Колева Илчева
Мариана Илиева Богоева

Телефон:056/84 24 76
Факс:056/84 24 76
Адрес:ул. Александровска 69, ет. 2
Бургас 8000

Диана Светиева Райнова
Телефон:056/842 778, 056/841 731
Факс:056/842 778
Адрес:ул. Фердинандова 2 , ет. 2
Бургас 8000

Атанас Митев Димов
Гинка Бойчева Бъндева

Телефон:056/84 32 13, 056/84 55 50
Адрес:ул. Шейново 19, ет. 1
Бургас 8000

Бинка Николова Кирова - Костова
Ася Йовкова Дамянова

Телефон:056/84 24 22, 056/84 49 77
Адрес:ул. Фердинандова 20, ет. 4
Бургас 8000

Емилия Величкова Бакалова
Телефон:056/82 69 82
Адрес:ул. Фердинандова 29, ет. 1
Бургас 8000

Гергана Димова Сазанова
Телефон:056/82 56 23
Адрес:ул. Александровска 50, ет. 1
Бургас 8000

Надежда Атанасова Маркова
Телефон:056/81 04 40
Адрес:ул. Левски № 7
Бургас 8000

Теодора Йорданова Петрова-Ганчева
Телефон:056/80 00 07 Адрес:ул. Александровска № 135, ет. 2 Бургас 8000

Ангел Стоянов Николов
Телефон:056/84 39 66
Адрес:ул. Жeни Патева 1
Бургас 8000

Феодора Динкова Иванова
Александра Петкова Александрова

Телефон:056/81 04 40
Адрес:ул. Васил Левски № 7, ет. 1
Бургас 8000

Антоанета Ангелова Дичева
Телефон:056/82 84 52
Адрес:ул. Патриарх Евтимий № 20, ет. 1
Бургас 8000

Цвета Стоянова Атанасова
Телефон:056/82 43 30
Адрес:ул. Гурко № 17, ет. 1
Бургас 8000

Аделина Енчева Илиева
Телефон:056/83 38 00, 056/833801
Адрес:ул. Александър Стамболийски № 5, ет. 2
Бургас 8000

Марияна Иванова Анастасова
Телефон:056/84 77 61
Факс:056/84 77 62
Адрес:ул. Александровска № 17, ет. 1
Бургас 8000

Виктория Иванова Дралчева
Телефон:056/81 33 02
Адрес:ул. Хаджи Димитър № 3, партер
Бургас 8000

Петьо Цанев Петров
Телефон:056/83 03 64
Адрес:ул. Пиротска № 13, ет. 2, ап. 2
Бургас 8000